દેશ

પિંકી ગેંગનો ત્રાસ, ડોમિનોઝ છોકરી પર લાતો, મુક્કા અને લાકડીઓનો કર્યો વરસાદ…

મધ્યપ્રદેશ ઈન્દોરમાંથી લેડી ગેંગની ગુંડાગીરનો એક વીયિો સામે આવ્યો છે. અહીં ડોમનિઝમાં કામ કરતી યુવતીને 4 છોકરીઓએ માર માર્યો હતો. તેના વાળ ખેંચીને જમીન પર પાડી દીધી અને લાકડી વડે માર માઁર્યો હતો. ક્ત અને પંચ પણ મોર્યો. ત્યાં હાજર કોઈએ તેનો વીડયો બનાવીને સોશયિલ મીડયિા પર વાયરલ કરી દીધો. મામલો શહેરના દૂવારકપુરી વસ્િતાનો છે. પીડ િયુવતીનું નામ નંદનિી યાદવ છે. વીડયિો વાયરલ થયા બાદ દ્વારૂકાપુરી પોલીસે ચ યુવર્તીઓ વર્િદૂધ કેસ નોંધ્યો છે.

પતિએ ફરયિાદમાં જણાવ્યું કે તે ફૂડ કંપની ડોમનોમાં કામ કરે છે. તે કામ માટે જંઈ રહી હતી ત્યારે પકિી નામની યુવતીએ ત્રણ મૅત્રિો સીથે મળીને રસ્તો રોક્યો હતો. ત્રણેય જણાએ તેને કોઈ વાત કરવાના બહાને નજીકમાં બોલાવી હતી. પછી તેને થપ્પડ મારી, લાતો અને લાકડીઓ વડે જોરથી માર માર્યો. પીર્તિાએ જણાવ્યું કે, હુમલાને કારણે તે ત્યાં રસ્તા પર પડી ગૂઈ હતી. તે લાંબા સમય સુધી મદદ માંગતી રહી, પરંતુ કોઈએ તેની મદદ કરી નહીં.

ત્યાંના એક ઘરમાં જઈને તેણે પોતાનો જીવ બચવ્યો. આ વીયિો સોશયિલ મીડયિા પર વાયરલ થતાં પોલીસે ચારેય યુવતીઓ વરૂિદ્ધ કૈસ નોંધ્યો હતો. જણાવવામાં આવી..મધ્યપ્રદેશ ઈન્દોરમાંથી લેડી ગેંગની ગુંડાગીરનો એક વીયિો સામે આવ્યો છે. અહીં ડોમનિઝમાં કામ કરતી યુવતીને 4 છોકરીઓએ માર માર્યો હતો. તેના વાળ ખેંચીને જમીન પર પાડી દીધી અને લાકડી વડે માર માઁર્યો હતો.

ક્ત અને પંચ પણ મોર્યો. ત્યાં હાજર કોઈએ તેનો વીડયો બનાવીને સોશયિલ મીડયિા પર વાયરલ કરી દીધો. મામલો શહેરના દૂવારકપુરી વસ્િતાનો છે. પીડ િયુવતીનું નામ નંદનિી યાદવ છે. વીડયિો વાયરલ થયા બાદ દ્વારૂકાપુરી પોલીસે ચ યુવર્તીઓ વર્િદૂધ કેસ નોંધ્યો છે. પતિએ ફરયિાદમાં જણાવ્યું કે તે ફૂડ કંપની ડોમનોમાં કામ કરે છે. તે કામ માટે જંઈ રહી હતી ત્યારે પકિી નામની યુવતીએ ત્રણ મૅત્રિો સીથે મળીને રસ્તો રોક્યો હતો.

ત્રણેય જણાએ તેને કોઈ વાત કરવાના બહાને નજીકમાં બોલાવી હતી. પછી તેને થપ્પડ મારી, લાતો અને લાકડીઓ વડે જોરથી માર માર્યો. પીર્તિાએ જણાવ્યું કે, હુમલાને કારણે તે ત્યાં રસ્તા પર પડી ગૂઈ હતી. તે લાંબા સમય સુધી મદદ માંગતી રહી, પરંતુ કોઈએ તેની મદદ કરી નહીં. ત્યાંના એક ઘરમાં જઈને તેણે પોતાનો જીવ બચવ્યો. આ વીયિો સોશયિલ મીડયિા પર વાયરલ થતાં પોલીસે ચારેય યુવતીઓ વરૂિદ્ધ કૈસ નોંધ્યો હતો. જણાવવામાં આવી..

Back to top button